Definitii

Prin recunoaştere se înţelege acceptarea unei diplome sau act de studii ca autentice (eliberate de o instituţie de învăţământ acreditată în ţara de provenienţă). Evaluarea ei se face în funcţie de: tipul de program de studii, numărul de credite transferabile, conţinut, formare, domeniu, specializare, calificare profesională (Suplimentul la Diplomă), prin comparaţie cu sistemul românesc de învăţământ, în vederea stabilirii nivelului pe care acestea le conferă în învăţământul românesc.

În cazul în care, din foaia matricolă sau din suplimentul la diplomă reiese că studiile au fost începute în România şi finalizate în străinătate, diploma solicitantului se recunoaşte numai dacă studiile iniţiale au fost efectuate într-o unitate şcolară sau instituţie de învăţământ superior acreditate în România.

Prin echivalare se înţelege evaluarea curriculum-ului parcurs până la eliberarea respectivei diplome sau act de studii şi compatibilitatea lui cu sistemul de învăţământ românesc; echivalarea este urmată de eliberarea unui atestat care conferă aceleaşi drepturi posesorilor lui, ca şi celor care au urmat studiile în România.

Prin vizare se înţelege procedura prin care se verifică autenticitatea actului de studiu şi a înscrisurilor de pe acest act. Procedura de vizare se aplică numai pentru statele care impun, pe bază de reciprocitate, această măsură de verificare. Vizarea actelor de studii se face conform Protocoalelor de colaborare încheiate între Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.